top of page

Open call - Grupputställning på Kulturhuset Bergsjön

Av Kulturstråket–Navet i Bergsjön

Deadline för ansökan: 15 augusti 22:00

For English, look below

Kulturstråket–Navet i Bergsjön söker 9 samtidskonstnärer baserade i eller med anknytning till Bergsjön och angränsande områden. På uppdrag av oss kommer du skapa nya verk som ska visas på en grupputställning som kommer äga rum på Kulturhuset Bergsjön i november 2022. Genom narrativ praktik och konstnärliga utforskningar bjuds konstnären in för att experimentera med och etablera olika metoder för att utforska deras personliga tolkningar av det kuratoriska konceptet kring en idé om bubblan. Detta kan förstås som vår selektiva tolkning och reaktion på verkligheten.

 

Projektet syftar till att direkt involvera olika röster i området och att ge konstnären möjlighet att bidra till en diskussion om deras förståelse av det kuratoriska ramverket, som en integrerad del av deras sociokulturella agens i vardagen. Dokumentationen av denna utforskning kommer också presenteras i en bok som publiceras efter utställningen. 

 

 

Kuratoriskt ramverk:

Bland de ständiga orättvisor och tyranniska maktstrukturer som förtrycker våra grupper i samhället och kväver deras rätt att existera, uttrycka sig och handla, finns en konstellation av bubblor som ofta krockar med varandra. Detta styr varje individs möjlighet att bearbeta, undvika och motsätta sig de mest brutala verkligheter som omger oss, på nära håll och från avstånd.

 

Beroende på uppfostran, utbildning och exponering för utmanande livsvillkor kan bubblan bäst definieras som våra selektiva tolkningar och reaktioner på faktiska sanningar och verkligheter, så väl som våra selektiva strävanden att bevara eller skydda det som betyder mest för oss. På samma gång formar dessa bubblor lika mycket våra perspektiv och förutfattade meningar gentemot vad vi ser som främmande och okänt. Då bubblorna är sociala eller vaga och osäkra synsätt framträder de ofta som svar på försoning med eller brott mot omgivande kontexter som bär på motsatta perspektiv och analytiska ramverk. 

Varje bubbla har en unik och separat funktion med ett särskilt inflytande över socio-politiska och kulturella kontexter. Oavsett om den fungerar som en distraktion eller i stället ger kraft, erbjuder ”bubblan” som flytande isolerad verklighet en mångsidig individualitet såväl som en gemenskap som förtjänar en närmare blick. 

 

Om Kulturstråket–Navet i Bergsjön:

Kulturstråket i Bergsjön är ett projekt som utvecklats i samband med byggandet av Kulturhuset Bergsjön vid Rymdtorget, som förväntas stå klart för invigning sommaren 2022. Kulturstråket drivs av Navet i Bergsjön i samarbete mellan civilsamhället, Higab, Bergsjön 2031, Familjebostäder, GöteborgsLokaler och Kulturförvaltningen Göteborgs Stad mellan 2021 - 2023. Tanken är att lokala aktörer i Bergsjön skapar och tillhandahåller rum för många olika kulturuttryck där både befintlig konst synliggörs och ny konst skapas. 

Mer info: https://www.higab.se/kulturstraket-vagen-till-kulturhuset-bergsjon/

 

Vem kan söka?

Konstnärer baserade i eller med anknytning till Bergsjön och angränsande områden, från alla fält, med minst 3 års konstnärlig utbildning eller 3 års dokumenterad konstnärlig erfarenhet är välkomna att söka. Kopplingen till området är öppen för tolkning, men konstnären bör ange i ansökan hur den knyter an till området. 

Generellt skall alla projektförslag sikta på knyta an till den kuratoriska idén, oavsett vilken kreativ vinkel eller vilket medium som används, så länge idén eller arbetsprocessen kan leda till utvecklingen av ett nytt verk till utställningen. 

 

Villkor:

Deltagare förväntas: 

 • Vara baserade i eller ha en koppling till Bergsjön eller angränsande områden. 

 • Utveckla ett individuellt nytt konstprojekt och presentera resultatet i en slutgiltig grupputställning. 

 • Arbeta med det givna kuratoriska ramverket. 

 • Följa givna tidsramar för att delta i projektet i sin helhet. 

 • Presentera sitt projekt på två gruppmöten. 

 • Delta i alla projektmöten. 

 • Tillåta dokumentation och dokumentation av sitt verk och dess innehåll för en publikation. 

 • Ställa upp på aktuella åtanganden för press och marknadsföring. 

 

Finansiell information:
 

Alla utvalda konstnärer kommer mottaga följande arvoden för sitt deltagande i projektet och för deras verk med utställningen. Därför bör alla utvalda konstnärer kunna skicka en faktura. 

Utställningsersättning enligt MUavtal med 6000 (+ om momsregistrerad 6% moms, 360 = 6360 kr). 

Medverkandersättning enligt MUavtal med 4900 (+ om momsregistrerad 25% moms, 1225 = 6125 kr). 

En ytterligare budget på 5500 kr finns för de som väljs ut för att hålla en pedagogisk workshop baserad på sitt projekt. 

 

Preliminär tidsram:

15 augusti 22:00 – Deadline för ansökningar

26 augusti – svar skickas till alla sökande

September, oktober: möten, studiobesök, produktion med utvalda konstnärer

7 september – första gruppmötet mellan konstnärer och projektteam 

Vecka 37 – första individuella studiobesöken med kurator

Vecka 40 – andra gruppmötet mellan konstnärer och projektteam

Vecka 41 – andra individuella studiobesöket med kurator

November – utställning och offentligt program

 

Ansökningskrav: 

Konstnärer som önskar delta skall skicka ansökan digitalt som PDF till info@navet.org med rubriken: Open call application. Ansökan kan vara på svenska eller engelska. 

Följande information skall sändas i en enda PDF med titeln förnamn_efternamn.pdf

 

 • Artist statement (max 200 ord)

 • Kort beskrivning av tankar och idéer kring hur du vill arbeta med det kuratoriska ramverket kring temat (max 200 ord)

 • En kort beskrivning av kopplingen till Bergsjön och dess kontext, även om du inte bor där (max 200 ord)

 • En kort idé och motivering dör att hålla en workshop utöver projektet (max 200 ord) (ej obligatoriskt)

 • CV inklusive för- och efternamn, födelsedatum, adress, e-post, telefonnummer, hemsida (max 2 A4)

 • Portfolio, exempel på konstverk och projekt (urval av 3-5 projekt)

 

Om du har frågor kring ansökan, vänligen kontakta Reyhaneh Mirjahani: rey.mirj@gmail.com

 

Juryn består av:

Reyhaneh Mirjahani (projektledare och kurator), Azadeh Zaghi (Konstnärlig Projektledare Kulturstråket–Navet i Bergsjön), Nabila Abdul Fattah (Navet i Bergsjön, Verksamhetsansvarig), Maria Lind (kurator, konstskribent och pedagog) and Haky Jasim (konstnär och konstpedagog)

 

Det slutgiltiga urvalet görs av organisatörerna inbjudna jurymedlemmar utifrån projektets genomförande i relation till tidsramen, platsen och personliga motiv som den sökande anger, och dennes idéer kring hur den vill arbeta kring det kuratoriska ramverket. Vi ser också till hur projektförslaget och den sökandes praktik fungerar tillsammans med de andra sökande. 

 

Projektet finansieras av Kulturrådet och Kulturhuset Bergsjön.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open call - Group Exhibition
at Kulturhuset Bergsjön

 

By Kulturstråket–Navet i Bergsjön

Deadline to apply 15th August at 22:00 

Kulturstråket–Navet i Bergsjön is calling for 9 contemporary artists based in or with a connection to Bergsjön and the neighbouring areas, to create new works. These will be shown in a group exhibition that will take place at Kulturhuset Bergsjön in November 2022. Through narrative practice and artistic explorations, the artists are invited to experiment with and establish different methods to explore their personal interpretations of the curatorial concept around the idea of the bubble. This can be understood as our selective interpretation and reactions to reality.

 

The project aims to directly involve different voices in the area, and to grant the artists the opportunity to contribute to a discussion about their understanding of the curatorial concept, as an integral component of their socio-cultural agency in their every-day lives. The documentation of this exploration will be also presented in a book that will be published after the exhibition.

 

Curatorial Concept:

Amidst the perpetual injustices and tyrannical power structures that oppress our communities and stifle their rights to exist, express and act, is a constellation of often-colliding bubbles. This governs each individual’s processing, avoidance, or resistance against the most brutal realities that surround us, up close and from afar. 

Depending on upbringing, education, and exposure to challenging life conditions, the bubble is best defined as our selective interpretations and reactions to factual truths and realities, as well as our selective aspirations to preserve or protect for what is dearest to us. At the same time, these bubbles equally shape our biases and preconceptions towards what we deem to be threatening or unfamiliar. Being social bubbles, or vague, uncertain states of mind, they often emerge in response to the moment of reconciliation or contention with surrounding contexts that carry opposing viewpoints and analytical frameworks.

Uniquely, each bubble contributes a distinct function with a distinct influence over how we make sense of our wider socio-political and cultural contexts. Whether it functions as a source of distraction or empowerment, the ‘bubble’ as a fleeting isolated reality offers a versatile facet of individuality as well as community that is worth unpacking. 

 

About Kulturstråket–Navet i Bergsjön: 

Kulturstråket in Bergsjön is a project that has been developed in connection to the construction of Kulturhuset Bergsjön at Rymdtorget which is expected to be ready for inauguration in the summer of 2022. Kulturstråket is run by Navet i Bergsjön in collaboration between civil society, Higab, Bergsjön 2031, Familjebostäder, GöteborgsLokaler and Kulturförvaltningen Göteborgs Stad between 2021 - 2023. The idea is that local actors in Bergsjön create and provide space for many different cultural expressions where both existing art is made visible and new art is created. 

More info: https://www.higab.se/kulturstraket-vagen-till-kulturhuset-bergsjon/

 

Who can apply?

Artists based in or with a connection to Bergsjön and the neighbouring areas,  from all disciplines, with at least 3 years of art education or 3 years of documented artistic experience are welcome to apply. The connection to the area is open for interpretation, however, the artist should specify in the application how they are connected to the area.

Overall, any project proposal should aim to relate to the curatorial concept from any creative angle and medium desired, as long as the concept and work process can lead to the development of a new work for the exhibition. 

Terms and condition:

Participants are expected to:

 • Be based in or have a connection to Bergsjön and the neighbouring areas.

 • Develop an individual new art project and present the outcome in the final group exhibition.

 • Engage with the given curatorial framework.

 • Follow the given time frames for the participation of the project in full.

 • Present their projects in two group meetings.

 • Participate in all the project’s meetings.

 • Allow documentation/representation of their work and content in a publication.

 • Engage with any press and marketing requirements.

 

Financial information:

All selected artists will obtain the following fee for their participation in the project and their work for the exhibition. Therefore all selected artists should be able to send an invoice.

Utställningsersättning enligt MUavtal med 6000 (+ om momsregistrerad 6% moms, 360 = 6360 kr)

Medverkandersättning enligt MUavtal med 4900 (+ om momsregistrerad 25% moms, 1225 = 6125 kr)

There is additional 5 500 SEK (inc. VAT) budget for those who will be selected to hold a pedagogical workshop based on their project.

 

Preliminary timeframe:

15th August at 22:00 – Open call deadline

26th August – Result will be sent to all applicants

September, October: meetings, studio visits, production with the selected artists:

7th September – 1st group meeting between artists and the project team

Week 37 – 1st individual studio visits with curator

Week 40 – 2nd group meeting between artists and the project team

Week 41 – 2nd individual studio visits with curator

November – Exhibition and public program

 

Application requirements:

Artists who wish to participate should send the application digitally (PDF) to info@navet.org with the subject title: Open call application. The application should be in Swedish or English.

The following information should be sent in one single PDF document marked: name_surname.pdf

 

 • Artist statement (max. 200 words)

 • A brief elaboration on your first thoughts and ideas on how you wish to engage with the curatorial framework around the theme (max 200 words)

 • A brief statement on the connection to Bergsjön/context, even if you are not living there. (max. 200 words)

 • A brief idea and motivation for holding a workshop alongside this project (max. 200 words) (not mandatory)

 • CV including first and last name, date of birth, address, e-mail, telephone number, website (max. 2 A4 pages)

 • Portfolio, sample of artistic works and projects (selection of 3-5 projects)

 

If you have question regarding the application, please contact Reyhaneh Mirjahani: rey.mirj@gmail.com

 

The jury:

Reyhaneh Mirjahani (Project leader and Curator), Azadeh Zaghi (Konstnärlig Projektledare Kulturstråket–Navet i Bergsjön), Nabila Abdul Fattah (Navet i Bergsjön Verksamhetsansvarig), Maria Lind (curator, art writer and educator) and Haky Jasim (artist and art educator)

The final selection is made by the organizers and invited jury members based on the viability of execution in relation to timeframes, the location and personal motivations of the applicant, and their ideas about how they want to work around the curatorial framework. We also consider how the project proposals and practices of the applicants interlink and resonate with each other.

 

The project is financed by Kulturrådet and Kulturhuset Bergsjön.

bottom of page